Experts Found: 1
Dr. Kingi K Mochache
Dr. Kingi K MochacheMember
Specialist Psychiatry clinic
MBChB 2007, MMed Psychiatry 2016 (University of Nairobi)
Fortis Suites no. 802 - Hospital Road, UpperhillNairobiKenya
+254 741668020